Nam Mô A Di Đà Phật

Đại Nguyện

Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà :
Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp.

Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật

Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư)


“ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Hồi Hướng
  • Nguyện dĩ thử công đức
  • Trang nghiêm Phật Tịnh Độ
  • Thượng báo tứ trọng ân
  • Hạ tế tam đồ khổ
  • Nhược hữu kiến văn giả
  • Tức phát bồ đề tâm
  • Tận thử nhất báo thân
  • Đồng sanh Cực Lạc quốc
  • Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Tịnh Thuỷ

Tịnh niệm Di Đà không ngưng nghỉ
Thuỷ sanh Cực Lạc chẳng thối lui

Liên Hoa Khai Hậu Kiến Từ Tôn